Gioăng silicone hình nấm

Gioăng silicone hình nấm dùng để chèn khe ở các máy